REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.cocorella.pl

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego i warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.cocorella.pl przez LILIQ Lidia Skuza z siedzibą w Wyszkowie 07-200, ul. 11Listopada 43A.

Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:

- pocztę elektroniczną – sklep@cocorella.pl

- telefonicznie – 692-791-797

DEFINICJE

Dni robocze– dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Konto – przydzielona Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego.

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana za pomocą formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może złożyć Zamówienie.

Sprzedawca - LILIQ LIDIA SKUZA z siedzibą w Wyszkowie, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej pod adresem: ul. 11 Listopada 43A, 07-200 Wyszków, NIP 762-150-30-66, REGON 142390790.

Towary – produkty oferowane w Sklepie Internetowym.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające rodzaj i liczbę Towarów.

USŁUGI

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług:

- przeglądanie informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,

- prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym,

- udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie,

- udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą.

2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Umowa:

- o świadczenie usług polegających na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu,

- o świadczenie usług polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta,

- o świadczenie usług polegających na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,

- o świadczenie usług polegających na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę.

4. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu i Polityki prywatności oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

5. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.

6. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

UMOWA SPRZEDAŻY

1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, ich opisy, parametry użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. Warunkiem złożenia Zamówienia przez telefon jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i linii telefonicznej.

4. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon mogą być składane w Dni robocze w godzinach od 10:00 do 20:00.

5. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:

- wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia,

- telefonicznie,

- przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

6. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne
w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

7. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

8. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.

9. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu i Polityki prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

11. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcie Zamówienia, wraz z indywidualnym numerem Zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, które jednocześnie stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty.

12. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia składanego przez telefon lub poprzez wiadomość elektroniczną, podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę w drodze wiadomości elektronicznej po skompletowaniu całości Zamówienia i dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności.

13. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy lub w formie papierowej wysłanej na adres Sprzedawcy, w której Klient akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu.

14. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie paragonu lub faktury vat do przesyłki zawierającej Towar.

DOSTAWA

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa może nastąpić do niektórych krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego po indywidualnym ustaleniu ze Sprzedawcą.

2. Dostawa odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

3. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

- za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD

- za pośrednictwem InPost Paczkomaty

4. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, w tym samym lub kolejnym dniu roboczym następującym po złożeniu zamówienia.

6. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności
art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego.

CENY I FORMY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności:

- przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy - wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia,

- gotówka za pobraniem - płatność przy dokonywaniu dostawy - realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia,

- płatność elektroniczna – realizacja zamówienia dokonana zostanie niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta i skompletowaniu Zamówienia.

3. W przypadku, gdy wpłata nie zostanie dokonana w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zatwierdzenia zamówienia, umowa między Klientem a Sprzedawcą ulega rozwiązaniu.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni.

2. Klient może skorzystać z Formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub samodzielnie sformułować oświadczenie. Formularz oświadczenia dostępny jest na stronie Zwroty i reklamacje.

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Kupiony Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, nie posiadając żadnych śladów użytkowania. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres LILIQ Lidia Skuza, ul. 11 Listopada 43A, 07-200 Wyszków. Dołączenie dowodu zakupu przyspieszy proces zwrotu płatności.

5. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.

6. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru.

REKLAMACJE TOWARÓW

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

2. Reklamowany Towar należy kierować na adres: LILIQ Lidia Skuza, ul. 11 Listopada 43A, 07-200 Wyszków.

3. Formularz reklamacji dostępny jest na stronie Zwroty i reklamacje. Dołączenie dowodu zakupu przyspieszy proces przebiegu reklamacji.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

5. W przypadku uznania reklamacji, Klient otrzyma towar naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy albo Sprzedawca zwróci Klientowi wartość reklamowanego towaru wraz z kosztami przesyłki.

6. Istnieje możliwość pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: LILIQ Lidia Skuza, ul. 11 Listopada 43A, 07-200 Wyszków, na adres poczty elektronicznej: sklep@cocorella.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szczegółowe postanowienia odnośnie ochrony danych osobowych znajdują się na stronie Polityka Prywatności.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Klient będący konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

- jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą,

- może uzyskać bezpłatną pomoc rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

2. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informację na stronie głównej Sklepu i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.


Zawartość koszyka

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
500,00zł Do darmowej wysyłki brakuje Ci
0,00zł Razem

Zobacz koszyk

Szukaj

Menu

Zawartość schowka

Brak produktów

Zobacz schowki